Kysyimme alkukesästä Monsterin verkkosivujen kävijöiltä, minkä he kokevat haastavimmaksi asiaksi työnhaussa.

Suurin osa kyselyyn vastanneista (n. 31 %) pitää suurimpana työnhaun haasteena sitä, että heidän koulutustaan ja osaamistasoaan vastaavia paikkoja on vain vähän tarjolla. Samanaikaisesti lähes puolet suomalaisista työnantajista kertoo vaikeuksista täyttää avoimia työtehtäviä, eli todellakin voidaan puhua työelämän kohtaanto-ongelmasta. 18 % vastaajista oli sitä mieltä, että työpaikkailmoitusten epärealistiset vaatimukset vaikeuttavat sopivien työpaikkojen löytämistä.

Varsinaisessa työnhakuprosessissakin on omat haasteensa. 15 % vastaajista kokee, että heillä on vaikeuksia tuoda esille oikeita asioita työnhakudokumenteissa. Oman osaamisen tunnistaminen ja siitä myynnillisesti kertominen on tärkeää, joten itsetutkiskeluun kannattaa aidosti paneutua. On hyvä myös miettiä, miten voi parhaiten korostaa motivaatiota juuri kyseiseen työpaikkaan.

Lähes 11 % vastaajista pitää piilotyöpaikkojen löytämistä haastavimpana tekijänä. Täältä löydät vinkkejä piilotyönhakuun.

Työnhaku on aikaavievää puuhaa, joten osa vastaajista piti motivaation ylläpitämistä sekä ajanpuutetta suurimpana haasteena. Erityisesti kokopäivätöissä käyvän voi olla hankalaa löytää työnhakuun tarpeeksi aikaa ja energiaa muiden töiden ohella.

Myös syrjintä ja työkokemuksen puute hankaloittavat työnhakua

Kyselyssämme oli mahdollista vastata annettuihin vaihtoehtoihin tai kertoa omin sanoin, mikä on haastavinta työnhaussa. Oman vastausvaihtoehdon oli antanut n. 8 % vastaajista. Avoimissa vastauksissa korostui selkeästi yksi tekijä: ikäsyrjintä. Erityisesti vanhemmat työnhakijat kokevat, että heidän on vaikea päästä rekrytointiprosesseissa edes alkua pidemmälle ikänsä takia.

Ikäsyrjinnän lisäksi myös muunlaiset ennakkoluulot nousivat esille vastauksissa, esimerkiksi ulkomaalaisen kuuloinen sukunimi on vaikeuttanut joidenkin vastaajien työnsaantia.

Myös aikaisemman työkokemuksen puute koetaan ongelmaksi työnhaussa. Osa kyselyyn vastanneista oli nostanut esille “ensimmäisen työpaikan paradoksin” – miten saada se ensimmäinen työpaikka, jos kaikkiin työtehtäviin vaaditaan aikaisempaa kokemusta?

Tulokset: Minkä koet olevan haastavinta työnhaussa?

Kysely toteutettiin Monsterin Suomen verkkosivuilla touko-kesäkuussa 2018. Kyselyyn vastasi yhteensä 646 henkilöä. Kyselyn tulokset eivät edusta tieteellistä tutkimustietoa, vaan ovat Monsterin sivuilla tehtyjä mielipidemittauksia.