Sitran tuore tutkimus kertoo, että osa-aikatyötä tekevillä ja kokoaikaisesti työskentelevillä ei ole juurikaan eroa heidän kokemansa hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden osalta. Kun verrataan työttömiin, on ero selkeä.

Vuonna 2014 osa-aikatyötä teki Suomessa yhteensä 377 000 henkilöä ja heidän osuutensa työllisistä oli reilut 15 prosenttia. Sitran mukaan osa-aikaisen työn määrä on lisääntynyt viime vuosina selvästi, ja tulee lisääntymään myös tulevina vuosina työelämän murroksen myötä.

Koettu hyvinvointi on yhteydessä työhön ja toimeentuloon

Sitran Haaveena osa-aikatyö? -selvitys perustuu Tilastokeskuksen ja Eurostatin aineistoihin. Selvityksen mukaan koettu hyvinvointi on vahvasti yhteydessä työhön ja toimeentuloon. Osa-aikaisessa työssä olevalla on luonnollisesti enemmän aikaa itselle mieluisiin asioihin kuin kokoaikaisesti työskentelevällä, mutta heidän taloudellinen tilanteensa ei ole niin hyvä kuin kokoaikaisesti työskentelevällä. Vaikka työttömän on mahdollista käyttää eniten aikaa itselle mieluisiin asioihin, on heidän elämänlaatunsa silti muilta osin heikointa, mukaan lukien ihmissuhteet. Tämä tutkimustulos korostaakin työn merkitystä kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.

Tutkimuksessa yllätti, että yhä useampi valitsee osa-aikatyön tietoisesti, omasta tahdostaan. Näin aikaa vapautuu muille asioille, kuten vaikkapa opiskelulle, lastenhoidolle tai harrastuksille. Vuonna 2014 jopa kolmelle neljästä osa-aikainen työskentely on vapaaehtoista. Tämä vie osin pohjaa ajattelulta, että osa-aikatyö olisi pakon sanelemaa kun kokopäiväistä työtä ei ole tarjolla tarpeeksi.

Lakiin rajoituksia osa-aikatyön tekemiselle?

Kuitenkin on ehdotettu, että osa-aikatyön tekemistä tulisi rajoittaa lailla, ja että lakiin kirjattaisiin viikoittainen minimituntivaatimus. Nämä toimet saattavat kuitenkin pahimmillaan estää työllistämistä, ja vaikeuttaa esimerkiksi opiskelijoiden opintojen ohella tekemää osa-aikatyötä. Monelle opiskelijalle saattaa ehdotettu 18 tunnin viikoittainen minimityöaika olla opintojen ohelle liian paljon. Opintojen ohessa hankittu työkokemus on kuitenkin arvokasta valuuttaa haettaessa töitä valmistumisen jälkeen.

Osa-aikatyö voi parhaimmillaan olla ponnahduslauta kokoaikaiseen työhön jos sellaista tavoittelee, mahdollisuus oppia uutta, ja hankkia kokemusta vaikkapa sitä seuraavaa työpaikkaa varten.

Mirva Puranen, Monster.fi

Sitran selvitys Haaveena osa-aikatyö? pohjaa Tilastokeskuksen Työvoimatutkimukseen sekä Eurostatin Labour Force Survey- ja EU-SILC-tutkimuksiin. Ensiksi mainitut kaksi kertovat työllisyydestä ja työttömyydestä. EU-SILC-tutkimus taas tilastoi koettua elämän laatua ja hyvinvointia. Sen osalta Suomen tiedot kerää Tilastokeskus. Vuoden 2013 EU-SILC-tutkimukseen vastasi yli 11 000 suomalaista.